Predsedovia komisií a koordinátori

 
  • Koordinátor prevencie: Mgr. Samuel Rybárik
  • Výchovný a kariérový poradca: Mgr. Zuzana Černáková
  • Vedúca PK prírodovedných predmetov: Mgr. Zuzana Černáková
  • Vedúca PK spoločenskovedných predmetov: Mgr. Jana Špocová
  • Vedúci PK výchovných predmetov: Mgr. Igor Zanovit
  • Vedúca MZ pre ŠKD: Mgr. Mária Štafuriková
  • Metodické združenie roč. 1.-4.: Mgr. Katarína Ličková
  • Koordinátor environmentálnej výchovy: Mgr. Zuzana Černáková
  • Výchova k manželstvu a rodičovstvu: Mgr. Lucia Mohlerová


bottom