Oznamy školy


Slávnostné otvorenie školského roka

Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční dňa 2.9.2021 o 8,30 hod. pred budovou školy.

Od 2.9.2021 bude v riadnej prevádzke aj Školský klub detí v čase od 6,00 do 16,30 hod.

Podmienky vstupu žiakov do školy:

Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá rodič Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (príloha) žiaka. Žiak s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára. Bez uvedeného písomného vyhlásenia nebude žiakovi povolený vstup do školy.

Podmienky vstupu rodičov žiakov 1. ročníka do školy:

Pri vstupe do školy predkladá rodič Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti (príloha). Rodičia žiakov 1. ročníka budú mať umožnený vstup do školy v dňoch 2.9.2021 a 3.9.2021.OZNAM pre rodičov SMŠ

Od 1.8.2021 dochádza k zmene poskytovania dotácií na stravu pre deti v MŠ. Dotácia bude poskytovaná len deťom, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ a nedosiahli ešte vek 6 rokov a deťom, ktoré už dosiahli vek 6 rokov, ktorých rodičia si neuplatňujú zvýšený daňový bonus alebo sú v hmotnej núdzi. Z tohto dôvodu Vás žiadame, aby ste nám do 9.8.2021 doručili potvrdenie z úradu práce, že ste v hmotnej núdzi alebo čestné vyhlásenie, že si neuplatňujete zvýšený daňový bonus. V opačnom prípade Vám nebude dotácia na stravu pre dieťa priznaná. Potvrdenie alebo čestné vyhlásenie môžete hodiť do poštovej schránky alebo mailom.

Čestné vyhlásenie - daňový bonus.OZNAM pre rodičov ZŠ

Od 1.8.2021 dochádza k zmene poskytovania dotácií na stravu pre deti v ZŠ. Dotácia bude poskytovaná len deťom vo veku 6 až 15 rokov, ktorých rodičia si neuplatňujú zvýšený daňový bonus alebo sú v hmotnej núdzi. Z tohto dôvodu Vás žiadame, aby ste nám do 9.8.2021 doručili potvrdenie z úradu práce, že ste v hmotnej núdzi alebo čestné vyhlásenie, že si neuplatňujete zvýšený daňový bonus. V opačnom prípade Vám nebude dotácia na stravu pre dieťa priznaná. Potvrdenie alebo čestné vyhlásenie môžete hodiť do poštovej schránky alebo mailom.

Čestné vyhlásenie - daňový bonus.Súkromná základná škola T. Zanovita,

pokyny pre zahájenie školského roka


Vážení rodičia, milí žiaci!

Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční dňa 2.9.2020(streda) o 8,30 hod. Z dôvodu preventívnych opatrení bude potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti pre žiakov a ich zákonných zástupcov.

Pokyny pre zahájenie školskéh roka (.pdf)

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 (.pdf)

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (.pdf)Požadované učebné pomôcky podľa ročníkov

Požadované učebné pomôcky podľa ročníkov (.pdf)Oznam


Vážení rodičia, výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP), priamo riadená organizácia ministerstva školstva, je počas prerušenia vyučovania v školách nápomocný nielen učiteľom, školským špeciálnym pedagógom a sociálnym pedagógom, školským psychológom, asistentom učiteľa, ale aj rodičom a žiakom. Preto Vám dávame do pozornosti link: https://www.minedu.sk/vyskumny-ustav-detskej-psychologie-a-patopsychologie-pomaha-pri-domacom-vzdelavani/?fbclid=IwAR2VC2o4n2xct_ThiQ8pennOAb0rQrIIpNi9gy3PI5qdknYEQN_8c00HE90, kde nájdete potrebné infomácie. 
Základné kontaktné údaje školy
Názov školy : Súkromná základná škola Tomáša Zanovita , Súkromná materská škola Tomáša Zanovita
Sídlo školy: Martin, Ul. východná 18, A - pavilón
Mestská časť: Sever
Zriaďovateľ školy: PaedDr. Tomáš Zanovit
Vedenie školy: riaditeľka ZŠ:  PaedDr. Daniela Gabrielová
ekonómka školy: Mgr. Katarína Rakovanová
Kontakt: tel: 043/430 6836, 0907 87 7334
E-mail: szstzanovita@mail.t-com.sk
Zameranie: škola s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov a informatiky, škola prešla rekonštrukciou v roku 2011, ktorá zahŕňala úpravu vnútorných aj vonkajších priestorov (zateplenie, výmena okien, rekonštrukcia strechy)
Dokumenty: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach SZŠ za školský rok 2017/2018 (pdf, 10MB)
Dokumenty: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach SMŠ za školský rok 2017/2018 (pdf, 5MB)

Školský klub detí

Každý pracovný deň: 6.00 - 16.30 hod.,
I.ročník: Anna Tomeková
II., ročník: Barbora Malinovská
III., IV., ročník: Mgr. Martina Hrušková
Mesačný poplatok: 10Eur


Internetová žiacka knižka

Aktuálne známky sa zapisujú každý piatok, prístupové údaje obdržal každý žiak.bottom