Oznamy školy

Súkromná základná škola T. Zanovita,

Ul. východná 18, 036 01 Martin

Od 15.6.2020 bude Súkromná základná škola T. Zanovita pre ročníky 1. – 5. v prevádzke od 6,30 hod. do 16,00 hod.

Od 22.6.2020 bude Súkromná základná škola T. Zanovita v prevádzke aj pre ročníky 6. – 9., žiaci týchto ročníkov dostanú bližšie informácie do 19.6.2020.

Nástup žiakov od 15.6.2020 a od 22.6.2020 nie je povinný.Súkromná materská škola T. Zanovita,

Ul. východná 18, 036 01 Martin

Od 15.6.2020 bude Súkromná materská škola T. Zanovita v prevádzke od 6,00 hod. do 16,00 hod.Vážení rodičia, aj toto leto Vám ponúkame možnosť prihlásiť Vaše deti do ŠKD počas letných prázdnin v termíne od 1.7.2020 do 24.7.2020 a od 12.8.2020 do 31.8.2020. V prípade záujmu je potrebné do školy doručiť záväznú prihlášku dieťaťa, ktorú deti v škole dostali a je uverejnená aj na stránke školy. Všetky potrebné informácie nájdete v záväznej prihláške.

Prihláška do školského klubu počas letných prázdninVážení rodičia, aj toto leto Vám ponúkame možnosť prihlásiť Vaše deti do SMŠ počas letných prázdnin v termíne od 1.7.2020 do 24.7.2020 a od 12.8.2020 do 31.8.2020. V prípade záujmu je potrebné do SMŠ doručiť záväznú prihlášku dieťaťa, ktorú ste dostali v SMŠ a je uverejnená aj na stránke školy. Všetky potrebné informácie nájdete v záväznej prihláške.

Prihláška do súkromnej materskej školy počas letných prázdninOznam


Vážení rodičia, výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP), priamo riadená organizácia ministerstva školstva, je počas prerušenia vyučovania v školách nápomocný nielen učiteľom, školským špeciálnym pedagógom a sociálnym pedagógom, školským psychológom, asistentom učiteľa, ale aj rodičom a žiakom. Preto Vám dávame do pozornosti link: https://www.minedu.sk/vyskumny-ustav-detskej-psychologie-a-patopsychologie-pomaha-pri-domacom-vzdelavani/?fbclid=IwAR2VC2o4n2xct_ThiQ8pennOAb0rQrIIpNi9gy3PI5qdknYEQN_8c00HE90, kde nájdete potrebné infomácie. 
Základné kontaktné údaje školy
Názov školy : Súkromná základná škola Tomáša Zanovita , Súkromná materská škola Tomáša Zanovita
Sídlo školy: Martin, Ul. východná 18, A - pavilón
Mestská časť: Sever
Zriaďovateľ školy: PaedDr. Tomáš Zanovit
Vedenie školy: riaditeľka ZŠ:  PaedDr. Daniela Gabrielová
ekonómka školy: Mgr. Katarína Rakovanová
Kontakt: tel: 043/430 6836, 0907 87 7334
E-mail: szstzanovita@mail.t-com.sk
Zameranie: škola s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov a informatiky, škola prešla rekonštrukciou v roku 2011, ktorá zahŕňala úpravu vnútorných aj vonkajších priestorov (zateplenie, výmena okien, rekonštrukcia strechy)
Dokumenty: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach SZŠ za školský rok 2017/2018 (pdf, 10MB)
Dokumenty: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach SMŠ za školský rok 2017/2018 (pdf, 5MB)

Školský klub detí

Každý pracovný deň: 6.00 - 16.30 hod.,
I.ročník: Anna Tomeková
II., ročník: Barbora Malinovská
III., IV., ročník: Mgr. Martina Hrušková
Mesačný poplatok: 10Eur


Internetová žiacka knižka

Aktuálne známky sa zapisujú každý piatok, prístupové údaje obdržal každý žiak.bottom