Plánované akcie


 • plavecký výcvik
 • návšteva Národného cintorína
 • cyklus Slávni rodáci
 • návšteva Skanzenu
 • návšteva Turčianskej galérie
 • exkurzia do Hvezdárne
 • Matematické súťaže (Pytagoriáda, Olympiáda, Klokan)
 • projekt Tulip
 • výtvarné, hudobné, športové súťaže
 • prednes poézie a prózy
 • Vianočná besiedka
 • Vianočné tvorivé dielne
 • Fašiangový karneval
 • Vynášanie Moreny
 • Veľká noc
 • Juniáles
 • lyžiarsky výcvik
 • Šaliansky Maťko
 • škola v prírode


bottom