SZŠ - informácie pre rodičov


 
Čo treba urobiť ak žiak chýba na vyučovaní
  • do 3 dní oznámiť vhodným spôsobom tr. učiteľovi dôvod neprítomnosti
  • ak potrebujete uvoľniť svoje dieťa z vyučovania, môžete tak urobiť po dohode s triednym učiteľom na jeden deň, na viac dní uvoľňuje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti
  • rodič môže ospravedlniť žiaka najviac na 3 dni v jednom mesiaci. Na neprítomnosť trvajúcu viac ako tri dni musí mať žiak ospravedlnenie od lekára.
Ako sa môžete s nami spojiť
  • dohovoriť si dopredu osobnú návštevu v škole s triednym učiteľom, s príslušným vyučujúcim, prípadne riaditeľkou školy
  • prosíme nerušiť učiteľov počas vyučovania
Úradné hodiny
  • Úradné hodiny v kancelárii školy sú každý deň v čase od 6,30 do 14,30 hod.
Naša adresa
  • SZŠ Tomáša Zanovita, Ul. východná 18, 036 01 Martin
  • telefón: 043/430 6836
  • mail: szstzanovita@mail.t-com.sk


bottom