Špeciálny pedagóg

Mgr. Lucia Mohlerová

K dispozícii:
Pondelok
Streda
Štvrtok
Konzultácie pre rodičov:  každý pondelok od 13:30 do 15:00 alebo individuálne po dohode.

Náplňou práce špeciálneho pedagóga je:

 • poznávanie osobností žiakov z hľadiska osobnostného, kognitívneho, emocionálneho a sociálneho vývinu, osobitnú pozornosť venuje žiakom s problémami v učení, žiakom s poruchami správania, tým, ktorí sa nachádzajú v krízových životných situáciách, nadaným a talentovaným žiakom
 • navrhovanie výchovné a vzdelávacie prístupy a účasť na ich plnení
 • podieľanie sa na procese integrácie žiakov so špecifickými poruchami učenia, aktivity alebo správania
 • spolupráca pri vytváraní, aplikácii a dodržiavaní individuálnych výchovno- vzdelávacích plánov pre integrovaných žiakov
 • podieľanie sa na profesijnej orientácii a na poradenstve pre voľbu povolania a na rozvoji osobnosti a medziľudských vzťahov
 • poskytovanie zákonným zástupcom konzultácie a informácie a spolupráca s nimi pri výchove a vzdelávaní žiakov a pri voľbe ich povolania
 • poskytovanie poradenských služieb pedagógom v oblasti duševného vývinu žiakov
 • navrhovanie foriem a metód prekonávania psychickej záťaže vyplývajúce z pedagogického procesu
 • podieľanie sa na výbere žiakov do rôznych foriem špecializovaného vzdelávania a na ich zaraďovaní a preraďovaní do špeciálnych škôlNa špeciálneho pedagóga sa môžete obrátiť:

 • pri riešení porúch žiakov v správaní (hyperaktivita, impulzivita, agresivita, šikanovanie, pasivita, strach, tréma, úzkostnosť a iné)
 • pri riešení porúch žiakov v učení (neprospievanie, učenie sa pod svoje možnosti, práca s dyslektikmi, dysgrafikmi a i.)
 • pri riešení problémov sociálnych vzťahov žiakov v triede, žiakov odmietaných triedou, obete šikanované agresormi apod.
 • pri pomoci deťom integrovaným v triedach s poruchami učenia a správania a pri príprave individuálneho vzdelávacieho programu
 • pri vzniknutej kríze a realizácii krízovej intervencie
 • pri používaní rozvíjajúcich a preventívnych programov so žiakmi (program rozvoja tolerancie proti rasizmu, program efektívneho riešenia konfliktov v škole, program rozvoja sociálnych zručností žiakov)
 • pri prednáškovej a osvetovej práci pre učiteľov – psychologické prednášky k aktuálnym problémom školy
 • pri spolupráci s rodičmi žiakov a pri zlepšovaní ich výchovných prístupov
 • pri kooperácii škola a rodina
 • pri sledovaní úrovne poznávacieho vývinu žiakov, jeho všeobecných a špeciálnych intelektových schopností a osobnostných vlastností, postojov, motivácie, záujmov
   


bottom