Predsedovia komisií a koordinátori

 
  • Koordinátor sociálno-patologických javov: PaedDr. Daniela Gabrielová
  • Výchovný poradca: Mgr. Zuzana Černáková
  • Vedúca PK prírodovedných predmetov: Mgr. Zuzana Černáková
  • Vedúca PK spoločenskovedných predmetov: Mgr. Jana Špocová
  • Metodické združenie roč. 1.-4.: Mgr. Katarína Ličková
  • Koordinátor environmentálnej výchovy: Mgr. Zuzana Černáková
  • Výchova k manželstvu a rodičovstvu: Mgr. Lucia Mohlerová


bottom