Family

Materská škola


Location

Základná škola


4. ročník celoslovenskej výzvy:

„KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE
OD TOPÁNOK?“

Je tu opäť december, a zároveň čas túžobného očakávania kúzelných „Vianoc“! Čas zimných radovánok, čas bieleho ticha a pokoja... Je to čarovná atmosféra, kedy majú ľudia k sebe oveľa bližšie..

V tomto školskom roku sme sa s I. A triedou zapojili do celoslovenskej zbierky „KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK?“, ktorej hlavnou myšlienkou je potešiť osamelých seniorov vianočnými darčekmi v domove dôchodcov. A tak sme i my do krabíc zabalili veľa lásky- niečo sladké, niečo slané, niečo teplé, niečo mäkké, niečo voňavé, niečo na zábavu a niečo zo srdca... Všetci šikovní žiaci vytvorili aj milé pozdravy a namaľovali pekné obrázky, ktoré sú súčasťou balíčkov. Veríme, že každý jeden balíček vyčarí úsmev na tvári a zahreje pri srdci tak, ako hrialo nás, pri ich príprave..

Ďakujem všetkým rodičom, ktorí sa zapojili do tejto výzvy a pomohli! Vaše dary urobia radosť tam, kde je to naozaj potrebné.

Mgr. Silvia MajerovováSlávnostné otvorenie školského roka

Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční dňa 2.9.2021 o 8,30 hod. pred budovou školy.

Od 2.9.2021 bude v riadnej prevádzke aj Školský klub detí v čase od 6,00 do 16,30 hod.

Podmienky vstupu žiakov do školy:

Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá rodič Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (príloha) žiaka. Žiak s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára. Bez uvedeného písomného vyhlásenia nebude žiakovi povolený vstup do školy.

Podmienky vstupu rodičov žiakov 1. ročníka do školy:

Pri vstupe do školy predkladá rodič Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti (príloha). Rodičia žiakov 1. ročníka budú mať umožnený vstup do školy v dňoch 2.9.2021 a 3.9.2021.OZNAM pre rodičov SMŠ

Od 1.8.2021 dochádza k zmene poskytovania dotácií na stravu pre deti v MŠ. Dotácia bude poskytovaná len deťom, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ a nedosiahli ešte vek 6 rokov a deťom, ktoré už dosiahli vek 6 rokov, ktorých rodičia si neuplatňujú zvýšený daňový bonus alebo sú v hmotnej núdzi. Z tohto dôvodu Vás žiadame, aby ste nám do 9.8.2021 doručili potvrdenie z úradu práce, že ste v hmotnej núdzi alebo čestné vyhlásenie, že si neuplatňujete zvýšený daňový bonus. V opačnom prípade Vám nebude dotácia na stravu pre dieťa priznaná. Potvrdenie alebo čestné vyhlásenie môžete hodiť do poštovej schránky alebo mailom.

Čestné vyhlásenie - daňový bonus.OZNAM pre rodičov ZŠ

Od 1.8.2021 dochádza k zmene poskytovania dotácií na stravu pre deti v ZŠ. Dotácia bude poskytovaná len deťom vo veku 6 až 15 rokov, ktorých rodičia si neuplatňujú zvýšený daňový bonus alebo sú v hmotnej núdzi. Z tohto dôvodu Vás žiadame, aby ste nám do 9.8.2021 doručili potvrdenie z úradu práce, že ste v hmotnej núdzi alebo čestné vyhlásenie, že si neuplatňujete zvýšený daňový bonus. V opačnom prípade Vám nebude dotácia na stravu pre dieťa priznaná. Potvrdenie alebo čestné vyhlásenie môžete hodiť do poštovej schránky alebo mailom.

Čestné vyhlásenie - daňový bonus.Požadované učebné pomôcky podľa ročníkov

Požadované učebné pomôcky podľa ročníkov (.pdf)Oznam k zápisu do 1. ročníka Súkromnej ZŠ

Vážení rodičia, v prípade, že máte záujem zapísať Vaše dieťa do našej školy, prosíme Vás o vyplnenie dotazníka k zápisu od 7.4.2021 do 16.4.2021, ktorý sa nachádza na našej stránke www.skolatomasazanovita.sk. Vzhľadom na vzniknutú situáciu nie je možné vykonať zápis klasickým spôsobom.

Formulár si stiahnite do počítača, vyplňte a vyplnený dotazník, prosíme zašlite na mailovú adresu školy szstzanovita@gmail.com. Ak by ste zvažovali pre Vaše dieťa odklad školskej dochádzky alebo sa neviete rozhodnúť či je Vaše dieťa pripravené na nástup do školy prosím uveďte nám to v maily, aby sme Vám mohli podať potrebné informácie.

Dotazník pre zápis žiaka do 1. ročníka (formát pdf - editovateľné po stiahnutí do počítača)Oznam k zápisu do Súkromnej materskej školy

V prípade, že máte záujem zapísať Vaše dieťa do našej materskej školy, prosíme Vás o vyplnenie prihlášky dieťaťa do MŠ v termíne do 31.5.2021, ktorá sa nachádza na našej stránke www.skolatomasazanovita.sk. Vzhľadom na vzniknutú situáciu nie je potrebné prihlášku potvrdiť u lekára. Vyplnenú prihlášku, prosíme zašlite na mailovú adresu školy szstzanovita@gmail.com. Deti do materskej školy prijímame počas celého roka, uprednostníme však tie, ktoré budú mať prihlášku podanú do 31.5.2021.

Formulár si stiahnite do počítača, vyplňte a vyplnený dotazník, prosíme zašlite na mailovú adresu školy szstzanovita@gmail.com. Ak by ste zvažovali pre Vaše dieťa odklad školskej dochádzky alebo sa neviete rozhodnúť či je Vaše dieťa pripravené na nástup do školy prosím uveďte nám to v maily, aby sme Vám mohli podať potrebné informácie.

Dotazník pre zápis do materskej školy (formát pdf - editovateľné po stiahnutí do počítača)zápis na šk rok. 2021/2022Oznam


Vážení rodičia, výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP), priamo riadená organizácia ministerstva školstva, je počas prerušenia vyučovania v školách nápomocný nielen učiteľom, školským špeciálnym pedagógom a sociálnym pedagógom, školským psychológom, asistentom učiteľa, ale aj rodičom a žiakom. Preto Vám dávame do pozornosti link: https://www.minedu.sk/vyskumny-ustav-detskej-psychologie-a-patopsychologie-pomaha-pri-domacom-vzdelavani/?fbclid=IwAR2VC2o4n2xct_ThiQ8pennOAb0rQrIIpNi9gy3PI5qdknYEQN_8c00HE90, kde nájdete potrebné infomácie.Pomoc pre rodičov


Vážení rodičia Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie vydal 11 DOBRÝCH RÁD PRE RODIČOV AKO SA UČIŤ DOMA, ktoré by Vám mohli pomôcť pri domácom vzdelávaní. Uvedený dokument nájdete na nasledujúcom linku: https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2020/03/11-rad-pre-rodicov-skola-doma.pdf?fbclid=IwAR2buZWbKE_lSaoHfzaMTxdn6nCtGN616VahmDmO-yH4A66who1Q-u3TNncŠkolské ihriskoŽiaci 1. roč. dostali od zriaďovateľa školy bezplatne:

 • Výkres A4 - 10 ks
 • Slovník č. 624 - 1 ks
 • Zošit č. 511 - 3 ks
 • Zošit č. 512 - 2 ks
 • Zošit č. 513 - 3 ks
 • Pastelky 1 ks
 • Lepidlo 1 ks
 • Ceruzka 1 ks
 • Pero Tornádo - 1 ks
 • Sada farebného papiera - 1 ks

Učebné pomôcky potrebné pre žiakov jednotlivých ročníkov:osvedčenie 2014


Teddy

Čím je naša škola jedinečná:

 • bezplatné vzdelávanie pre všetkých žiakov
 • nízke počty žiakov v triedach
 • výuka anglického jazyka od prvého ročníka
 • príjemné a moderné prostredie v kompletne zrekonštruovanej budove
 • pestrá mimoškolská a krúžková činnosť
 • udržiavaný a bezpečný areál školy
 • dobrá dostupnosť k budove školy
 • odborné učebne
 • okrem telocvične možnosť využitia nového športového areálu
 • organizovanie Školy v prírode
 • na škole sa vyučujú tri svetové jazyky
 • aktívna spolupráca s CVČ Domino, SZUŠ Záturčie, DEEP MARTIN, SCVČ
 • slávnosti v škole – Halloween, Zimná slávnosť, Karneval, Deň detí, Týždeň športu

Ciele školy:

 • učiť sa poznávať
 • učiť sa konať
 • učiť sa spoločne
 • učiť sa byť

Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle §44 zákona č. 18/2018 Z.z. a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY EÚ 2016/679) vykonáva v našej škole ZODPOVEDNÁ OSOBA: p. JUDr. Katarína Drábová, e-mailový kontakt: judr.drabova@gmail.com, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej škole.
bottom