Oznamy školyOZNAM O PREVÁDKE SMŠ A SZŠ OD 8.3.2021

SMŠ bude od 8.3.2021 v riadnej prevádzke pre všetky deti v čase od 6,00 do 16,30. Podmienkou vstupu do budovy je čestné vyhlásenie (Príloha 11 a – Vyhlásenie o bezinfekčnosti), ktoré je v prílohe a negatívny test zákonného zástupu.

SZŠ bude od 8.3.2021 v riadnej prevádzke od 6,30 do 16,30 pre všetkých žiakov prvého stupňa (ročníky 1-4). Podmienkou vstupu do budovy je čestné vyhlásenie (Príloha 11 a – Vyhlásenie o bezinfekčnosti), ktoré je v prílohe a negatívny test zákonného zástupu.Testovacie miesto – Mestský úrad Martin

Vážení rodičia a zamestnanci školy.

Dovoľte mi informovať Vás, že Mestský úrad Martin má zriadené dve MOM v severnom vchode MsÚ: AG Mesto Martin, Martin (1), Námestie S. H. Vajanského 1, na ktoré sa objednáva elektronicky: https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php

Odberové miesto je v prevádzke v dňoch pondelok – sobota v čase od 13,00 do 21,00 hod.Oznam SZŠ a SMŠ - príloha

Vážení rodičia, v pondelok pri nástupe detí do SMŠ a SZŠ budete potrebovať tlačivo, ktoré nájdete v prílohe správy. Spolu s ním je potrebné doložiť kópiu negatívneho testu zákonného zástupcu dieťaťa, alebo potvrdenia o výnimke (stačí k nahliadnutiu). Tlačivo bude k dispozícií aj pred vstupom do budovy školy. V nevyhnutnom prípade Vám kópiu negatívneho testu zákonného zástupcu dieťaťa, alebo potvrdenia o výnimke spravíme v škole.

Príloha 11a (vyhlásenie o bezinfekčnosti)Súkromná základná škola T. Zanovita,

pokyny pre zahájenie školského roka


Vážení rodičia, milí žiaci!

Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční dňa 2.9.2020(streda) o 8,30 hod. Z dôvodu preventívnych opatrení bude potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti pre žiakov a ich zákonných zástupcov.

Pokyny pre zahájenie školskéh roka (.pdf)

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 (.pdf)

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (.pdf)Požadované učebné pomôcky podľa ročníkov

Požadované učebné pomôcky podľa ročníkov (.pdf)Oznam


Vážení rodičia, výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP), priamo riadená organizácia ministerstva školstva, je počas prerušenia vyučovania v školách nápomocný nielen učiteľom, školským špeciálnym pedagógom a sociálnym pedagógom, školským psychológom, asistentom učiteľa, ale aj rodičom a žiakom. Preto Vám dávame do pozornosti link: https://www.minedu.sk/vyskumny-ustav-detskej-psychologie-a-patopsychologie-pomaha-pri-domacom-vzdelavani/?fbclid=IwAR2VC2o4n2xct_ThiQ8pennOAb0rQrIIpNi9gy3PI5qdknYEQN_8c00HE90, kde nájdete potrebné infomácie. 
Základné kontaktné údaje školy
Názov školy : Súkromná základná škola Tomáša Zanovita , Súkromná materská škola Tomáša Zanovita
Sídlo školy: Martin, Ul. východná 18, A - pavilón
Mestská časť: Sever
Zriaďovateľ školy: PaedDr. Tomáš Zanovit
Vedenie školy: riaditeľka ZŠ:  PaedDr. Daniela Gabrielová
ekonómka školy: Mgr. Katarína Rakovanová
Kontakt: tel: 043/430 6836, 0907 87 7334
E-mail: szstzanovita@mail.t-com.sk
Zameranie: škola s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov a informatiky, škola prešla rekonštrukciou v roku 2011, ktorá zahŕňala úpravu vnútorných aj vonkajších priestorov (zateplenie, výmena okien, rekonštrukcia strechy)
Dokumenty: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach SZŠ za školský rok 2017/2018 (pdf, 10MB)
Dokumenty: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach SMŠ za školský rok 2017/2018 (pdf, 5MB)

Školský klub detí

Každý pracovný deň: 6.00 - 16.30 hod.,
I.ročník: Anna Tomeková
II., ročník: Barbora Malinovská
III., IV., ročník: Mgr. Martina Hrušková
Mesačný poplatok: 10Eur


Internetová žiacka knižka

Aktuálne známky sa zapisujú každý piatok, prístupové údaje obdržal každý žiak.bottom