Výberové konanie na miesto riaditeľ MŠZriaďovateľ PaedDr. Tomáš Zanovit v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesto riaditeľa školy:

Súkromná materská škola T. Zanovita, Ul. východná 18, 036 01 Martin

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie miesta riaditeľa školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odbor vzdelania pre uvedený druh školy
• absolvovanie 1. atestácie (1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada) pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:

• doklad o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach
• doklad o absolvovaní 1. Atestácie
• návrh koncepcie školy
• doklad o zdravotnej spôsobilosti
• odpis z registra trestov
• profesijný životopis
• čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prihlášky s fotokópiami dokladov o vzdelaní je potrebné predložiť najneskôr do 24.11.2020 na adresu: Súkromná materská škola T. Zanovita, Ul. východná 18, 036 01 Martin v zalepenej obálke s výrazným označením Výberové konanie.bottom