Hodnotenie a klasifikácia


Z metodických pokynov MŠ SR vyberáme pre Vás:
 
Čl.2 odst.2
  • Žiak ZŠ musí byť z predmetu vyskúšaný ústne, písomne alebo prakticky dvakrát v polročnom období.
Čl.2 odst.5
  • Za písomnú skúšku sa považuje práca, ktorá má viac ako 25 minút. V jednom dni môžu žiaci písať len jednu takúto písomnú skúšku.
Čl.4 odst.7
  • Zákonného zástupcu žiaka informuje priebežne o prospechu a správaní vhodným spôsobom triedny učiteľ, prípadne riaditeľ školy.
Čl.5 odst.3
  • Ak má zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci 1. a 2. polroka, môže do troch dní požiadať riaditeľku školy o komisionálne
    preskúšanie. Riaditeľka školy posúdi oprávnenosť žiadosti a oznámi zástupcovi žiaka, či bude žiak preskúšaný.
Čl.8 odst.6
  • Opatrenia na posilnenie disciplíny sa ukladá za závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku. Toto opatrenie predchádza spravidla zníženiu stupňa zo správania.


bottom